DRUGI RABAT 14% W CZERWCU kod: CZERWIEC2024 (ważny do 30.06.2024)

Kod jest jednorazowy i może być zrealizowany dla jednego zamówienia

Skopiuj kod i wykorzystaj przy finalizacji zamówienia

Regulamin

Regulamin
serwisu internetowego
Duonet - sklep

Słownik pojęć

Serwis – serwis internetowy Duonet przeznaczony dla agencji reklamowych, zakładów fotograficznych oraz fotografów - sklep dostępny pod adresem http://sklep.duonet.eu/ wraz z systemem algorytmów umożliwiających rejestrowanie kont Użytkowników, korzystanie z tych kont, formularza kontaktowego oraz sterujących procesem składania zamówień, w tym przedstawiających aktualną cenę zamówienia.

Usługodawca -

DUONET Sp. z o.o.
ul. Krakowska 76
33-100 Tarnów 

NIP: 9930660681 
REGON: 365100055

Użytkownik - osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna, posiadająca siedzibę oraz prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca wpisane PKD w dokumentach rejestrowych dotyczące działalności związanej z prowadzeniem agencji reklamowej, zakładu fotograficznego oraz fotografów, która posiada zarejestrowane w serwisie konto.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, normujący zakres usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu, sposób rejestrowania się w serwisie oraz zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników, a także prawa i obowiązki, w tym zakres odpowiedzialności cywilnej, Usługodawcy oraz Użytkowników.

Usługa – opisana w regulaminie usługa świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu.

Produkt – przedmiot lub materiał wykonany przez Usługodawcę w ramach świadczonych za pośrednictwem serwisu usług.

Specyfikacja – ogół danych charakteryzujących zamawiany produkt, w szczególności wygląd, kolorystyka i rozmiar, wraz z danymi technicznymi umożliwiającymi wykonanie produktu zgodnie ze sztuką drukarską i introligatorską.

Konsument – konsument rozumiany zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 1. Administrator serwisu – Usługodawca

1. Administratorem serwisu internetowego Duonet - sklep jest DUONET Agencja Interaktywna, z siedzibą w Tarnowie przy Krakowskiej 76, nr NIP 873-315-87-70, REGON 120585281 (Usługodawca).

2. Usługodawca posiada ogół praw do serwisu internetowego Duonet - sklep (serwis).

3. Serwis jest dostępny pod adresem http://sklep.duonet.eu/

Rozdział 2. Regulamin

1. Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu, sposób rejestrowania się w serwisie oraz zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników, a także prawa i obowiązki, w tym zakres odpowiedzialności cywilnej, Usługodawcy oraz Użytkowników.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu są publikowane w serwisie, w zakładce Regulamin i obowiązują użytkownika po upływie 48 godzin od daty publikacji, chyba że szczególne względy przemawiają za wejściem zmian w życie w czasie krótszym. Użytkownik będzie powiadomiony o wprowadzonych zmianach i terminie ich wejścia w życie także poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, ma obowiązek powiadomienia o tym Usługodawcy oraz zażądania usunięcia jego konta. W braku dopełnienia obu powyższych obowiązków, uważa się, że Użytkownik akceptuje zmiany regulaminu. Zawiadomienia należy dokonać poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.

4. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu, od daty wejścia w życie tych zmian nie może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

5. Do usług zamówionych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian regulaminu zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

6. Do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, praw i obowiązków stron, zakresu odpowiedzialności cywilnej stron stosuje się przepisy regulaminu, a w zakresie w nim nie uregulowanym – prawo powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3. Usługi i Użytkownicy

1. Za pośrednictwem serwisu internetowego Duonet - sklep dostępne są usługi skategoryzowane i opisane na stronach serwisu.

2. Usługa polega na wykonaniu produktu lub produktów zgodnie z zamówieniem.

3. Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu wymaga dokonania rejestracji, oraz zaakceptowania postanowień regulaminu.

4. Do korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu uprawnione są osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Użytkownicy).

5. Usługi dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego Duonet - sklep  są świadczone przez Usługodawcę w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie.

6. Usługi dostępne za pośrednictwem serwisu są świadczone jedynie na rzecz podmiotów, które posiadają zarejestrowane konto (Użytkowników).

Rozdział 4. Założenie konta, prawa i obowiązki związane z kontem

1. Rejestracja w serwisie Duonet - sklep polega na założeniu indywidualnego konta.

2. Konto może być zakładane i wykorzystywane jedynie w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dla skutecznego przeprowadzenia procesu rejestracji wymagane jest wypełnienie wszystkich pól, których oznaczenie wskazuje na konieczność ich uzupełnienia.

4. Do założenia konta konieczne jest posiadanie urządzenia informatycznego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej w pełni zgodnej ze standardami HTML 4, CSS 3 oraz JavaScript.

5. Z kontem Użytkownika powiązane może być indywidualne subkonto na posiadanym przez Usługodawcę serwerze plików FTP, na którym Użytkownik może zapisywać pliki stanowiące obraz zamawianego produktu. Usługodawca nie ma obowiązku udostępniania Użytkownikowi takiego subkonta, jednak w razie udostępnienia może nim swobodnie zarządzać (likwidować, ograniczać przestrzeń, itp.) niezależnie od administrowania kontem Użytkownika. Subkonto na serwerze FTP może służyć jedynie do celów związanych z realizacją usługi, dlatego też Usługodawca ma prawo usunięcia z niego plików – nawet bez zgody i wiedzy Użytkownika, w szczególności jeżeli Użytkownik wykorzystuje przestrzeń na serwerze niezgodnie z regulaminem lub jeżeli zgromadzone na nim pliki nie są już konieczne do wykonania usługi.

6. Podmiot zakładający konto zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Usługodawca w celu ich weryfikacji po rejestracji konta może poprosić o przesłanie danych rejestrowych firmy.

7. Użytkownik posiadający zarejestrowane i aktywne konto zobowiązany jest do dbania o to, by dane zawarte w formularzu rejestracyjnym były aktualne. Prośby o zmianę danych Użytkownika lub jego usunięcie można przesłać korzystając z formularza kontaktowego bądź poprzez kontakt e-mail na adres podany na stronie Serwisu.

8. Za wszelkie utrudnienia w realizacji usługi, wystawianiu dokumentacji księgowej oraz szkody, związane z błędnym lub nieprawdziwym podaniem danych w formularzu rejestracyjnym, a także z brakiem aktualizacji danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości danych podanych podczas rejestracji ani do badania ich aktualności.

10. Z konta może korzystać tylko zarejestrowany Użytkownik. Użytkownik ma obowiązek dbania o to, by posiadany przez niego login i hasło do konta były odpowiednio zabezpieczone przed osobami trzecimi lub przed przypadkową utratą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa posłużenia się kontem Użytkownika przez osoby nieuprawnione, chyba że o fakcie takiego posłużenia się kontem zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Użytkownika albo posłużenie się kontem Użytkownika przez osoby nieuprawnione jest konsekwencją wad systemu informatycznego służącego do obsługi serwisu.

11. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia konta.

12. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia danych podanych podczas rejestracji oraz danych dotyczących Użytkownika, a posiadanych przez Usługodawcę w związku z realizacją usług zamówionych przez Użytkownika. Jednakże na wyraźne żądanie Użytkownika, Usługodawca ma obowiązek usunąć dane wskazane w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 16. Regulaminu.

13. Przepis ustępu poprzedzającego nie ma zastosowania do osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w wypadku łamania przez Użytkownika postanowień regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa bądź wykorzystywania konta do celów sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także wtedy gdy Użytkownik wykorzystuje konto do celów godzących w interes lub dobre imię Usługodawcy. Z tych samych powodów Usługodawca może odmówić rejestracji konta.

Rozdział 5. Zamówienie

1. Usługodawca świadczy usługi na podstawie zamówienia.

2. Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem swojego konta.

3. Zamówienie polega na wyborze jednej lub kilku spośród świadczonych usług dostępnych w serwisie.

4. Użytkownik może składać zamówienia w dowolnej ilości, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jednakże mając na uwadze specyfikę świadczenia usług za pomocą sieci Internet, Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić niezależne od niego utrudnienia w korzystaniu z serwisu, w szczególności wywołane awarią sieci teleinformatycznej bądź urządzeń informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utrudnień w funkcjonowaniu bądź z braku funkcjonowania serwisu, chyba że stan taki wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

5. Użytkownik określa ilość produktu oraz jego rozmiar dokonując wyboru spośród dostępnych w serwisie opcji.

6. Możliwe jest zamówienie produktu odbiegającego ilością lub rozmiarem od zawartych w serwisie opcji, jednakże zamówienie takie będzie skuteczne wobec Usługodawcy, jeżeli Usługodawca w sposób wyraźny potwierdzi gotowość wykonania usługi zgodnie z oczekiwaniem Użytkownika.

7. Przedmiotem zamówienia nie mogą być produkty zawierające treści niezgodne z prawem, godzące w godność lub dobre imię jakiegokolwiek podmiotu, społeczności, grup osób, bądź innych zbiorowości, naruszające prawa innych podmiotów, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, a także treści naruszające dobre obyczaje (w szczególności obsceniczne, wulgarne).

Rozdział 6. Specyfikacja

1. Użytkownik zobowiązany jest do określenia specyfikacji zamawianego produktu zgodnie z wymaganiami Usługodawcy.

2. Wymagania usługodawcy co do sposobu specyfikacji produktu i obróbki zamieszczone są w serwisie w zakładce Specyfikacje. Treści zawarte w tej zakładce stanowią załącznik do regulaminu i mają moc obowiązującą na równi z jego postanowieniami.

3. Jeżeli zamawiany produkt nie odpowiada wymaganiom Usługodawcy:

Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi, w razie przyjęcia usługi do realizacji, następuje to na ryzyko Użytkownika, a Usługodawca nie odpowiada za zgodność produktu z oczekiwaniami Użytkownika, w szczególności co do kolorystyki produktu, wyglądu czcionek, czy innych cech, którymi według oczekiwań Użytkownika produkt winien się charakteryzować.

Rozdział 7. Realizacja usługi

1. Z chwilą zarejestrowania konta Usługodawca oraz Użytkownik potwierdzają gotowość do zawarcia umowy o świadczenie usług.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po spełnieniu wszystkich następujących warunków:

 • Użytkownik dokona wyboru usługi lub usług stosownie do zapisów rozdziału 5. Regulaminu,
 • Użytkownik prześle za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty e-mail albo umieści na udostępnionym serwerze FTP lub prześle pliki poprzez hosting plików pliki zawierające obraz zamawianego produktu,
 • Użytkownik dokona przedpłaty za usługę w wysokości 100% ceny usługi powiększonej o koszty transportu lub wybierze opcję za pobraniem

3. Jeżeli przesłany plik nie odpowiada wymaganiom opisanym w rozdziale 6. ust. 1 i 2, oprócz wymagań wskazanych w ustępie poprzedzającym, wymagane jest dodatkowo złożenie wyraźnego oświadczenia przez Usługodawcę o podjęciu się realizacji zamówienia na ryzyko Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy ilość lub rozmiar zamawianego produktu nie jest zgodny z opcjami wyboru umieszczonymi w serwisie.

4. Wybór usługi lub usług stosownie do zapisów rozdziału 5. Regulaminu oraz przesłanie przez Użytkownika pliku lub plików zawierających obraz zamawianego produktu stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Usługodawcę stanowi przyjęcie oferty.

5. W celu rzetelnego, jak najpełniejszego spełnienia oczekiwań Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia sugestii zamian dotyczących projektu produktu przedstawionego przez Użytkownika. W wypadku odrzucenia tych sugestii przez Użytkownika, Usługodawca nie odpowiada za niezgodność produktu z projektem cyfrowym, bądź spodziewanymi przez Użytkownika właściwościami, w tym wyglądem produktu, ani za nieprzydatność produktu do wykorzystania w celu zgodnym z oczekiwaniami Użytkownika.

Rozdział 8. Posługiwanie się osobami trzecimi

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania produktu podmiotowi trzeciemu. Zastrzeżenie to nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy za jakość, terminowość ani technologię wykonania produktu.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie podmiotowi trzeciemu, któremu powierzono wykonanie usługi następujących informacji związanych z zamówieniem:

 • unikalnego identyfikatora Użytkownika (Login lub adres e-mail),
 • zamawianego towaru,
 • ilości i innych parametrów druku i obróbki,
 • materiałów takich jak pliki, zbiory danych, projekt Użytkownika,
 • terminu realizacji zamówienia,
 • wartość zamówienia.

3. Zakresu zgody przytoczonej powyżej nie można ograniczyć, również w wypadku powoływania się na tajemnicę przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa.

Rozdział 9. Terminy

1. Termin wykonania usługi (realizacji zamówienia) wynosi maksymalnie 4 dni robocze i jest liczony od dnia przyjęcia usługi do wykonania.

2. Użytkownik będący konsumentem akceptując regulamin wyraża zgodę, by wykonanie usługi przez Usługodawcę – także przy uwzględnieniu czasu dostawy – rozpoczęło się przed upływem dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w rozdziale 15. ust. 6., z konsekwencjami opisanymi w rozdziale 15. ust. 7.

3. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem nie wyraża zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu, o którym mowa w rozdziale 15. ust. 6., a zamówiony produkt nie posiada właściwości określonych przez Użytkownika-konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w chwili składania zamówienia, nie później niż przed przyjęciem przez Usługodawcę zamówienia do realizacji.

4. Usługodawca oświadcza, że dochowa wszelkiej staranności, by termin wskazany w ust. 1. uwzględniał także czas transportu, jednakże z uwagi na posługiwanie się przez Usługodawcę zewnętrznymi firmami kurierskimi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z rozdziału 14 regulaminu) za wszelkie następstwa opóźnień wynikłych z powodów leżących po stronie przewoźnika, bądź nawet niezależnych od niego, jeżeli przekazał przewoźnikowi produkt w terminie, który w normalnych warunkach pozwalałby na dostarczenie produktu na czas.

5. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkownika będącego konsumentem.

6. Jeżeli Usługodawca przyjął zamówienie do realizacji przed dokonaniem przedpłaty przez Użytkownika, termin wskazany w ust. 1 zaczyna biec od dnia uiszczenia ceny usługi wraz z kosztami transportu w sposób wskazany w rozdziale 10. ust. 2.

7. Jeżeli z uwagi na charakter zamówienia wykonanie usługi w terminie wskazanym w ust. 1 nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów niezależnych od Użytkownika, Usługodawca powiadamia go o tym niezwłocznie.

8. Jeżeli w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia opisaną w ustępie poprzedzającym Użytkownik z jakichkolwiek powodów nie jest zainteresowany wykonaniem usługi, bądź w wyniku opóźnienia grozi Użytkownikowi szkoda, ma obowiązek niezwłocznego – w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od uzyskania informacji w tym względzie – powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy; w przeciwnym wypadku Usługodawca nie odpowiada za szody wynikłe z wykonania usługi w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 1., w szczególności za ewentualną utratę przydatności produktu do zamierzonego przez Użytkownika celu, za utracone korzyści ani za wszelkie inne następstwa, jakie z opóźnienia mogą dla Użytkownika wyniknąć. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w niniejszym ustępie nie ma zastosowania w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem.

9. W wypadku powiadomienia Usługodawcy przez Użytkownika o okolicznościach wskazanych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji.

Rozdział 10. Cennik

1. Cena usługi wynika z cennika usług zamieszczonego w serwisie i jest powiększana o koszty transportu.

2. Płatności za usługi są przyjmowane za pomocą:

 • przelewu bankowego – wtedy datą dokonania zapłaty jest data wpływu środków na konto Usługodawcy,
 • przesyłki za pobraniem

3. Cennik ma moc obowiązującą na równi z regulaminem, jednakże zmiana cennika nie stanowi zmiany regulaminu.

4. Cena zamówienia widoczna w serwisie jest generowana przez serwis na podstawie cennika.

5. Jeżeli zamówienie zostało przyjęte do realizacji w warunkach opisanych w rozdziale 7. ust. 3, wtedy cena usługi jest indywidualnie ustalana przez Usługodawcę, który kieruje się rzeczywistym kosztem wykonania usługi oraz nakładem dodatkowej pracy koniecznej do jej wykonania.

6. Cennik obowiązuje od daty w nim wskazanej i nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przed dniem jego wejścia w życie.

7. Ponieważ cena wskazywana w trakcie składania zamówienia generowana jest przez algorytmy serwisu, istnieje ryzyko błędnego jej oznaczenia. W takim wypadku Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bądź zastrzec, że podejmie się go za cenę ustaloną stosownie do cennika.

8. Jeżeli wykonanie zamówionej usługi wymaga ponadprzeciętnych nakładów pracy, kosztów lub czasu, Usługodawca ma prawo odstąpić od obowiązującego cennika, o czym informuje Użytkownika przed przyjęciem zamówienia do realizacji. W takim wypadku Użytkownik ma prawo odwołać zamówienie, zobowiązany jest jednak pokryć koszty Usługodawcy wynikłe z poczynionego nakładu pracy i zużytych środków.

9. Zastrzeżenie zawarte w ostatnim zdaniu ustępu poprzedzającego nie ma zastosowania w przypadku konsumenta, który, w wypadku poinformowania o odstąpieniu przez Usługodawcę od obowiązującego cennika, ma prawo odwołać zamówienie. To samo dotyczy zastrzeżenia zawartego w ustępie 7. niniejszego rozdziału.

Rozdział 11. Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usług ze starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zgodnie z posiadaną wiedzą, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności w zapewnieniu nieprzerwanego i niezakłóconego korzystania z serwisu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do posługiwania się przewoźnikami oraz innymi osobami trzecimi wybranymi z zachowaniem odpowiedniej staranności, uwzględniając także koszty świadczonych przez nie usług.

4. Usługodawca zobowiązuje się do respektowania słusznych interesów Użytkownika, w tym do poszanowania jego prywatności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa – w zakresie, w jakim o tej tajemnicy został w sposób wyraźny poinformowany.

5. Usługodawca zobowiązuje się do weryfikowania pod kątem technicznej przydatności do druku materiałów dostarczonych przez Użytkownika - jeżeli są nieprawidłowo przygotowane, Usługodawca sam je koryguje lub odsyła Użytkownikowi do poprawy, jeżeli poprawa jest niemożliwa lub wymaga ponadprzeciętnego nakładu pracy i środków.

6. Usługodawca zobowiązuje się – na żądanie Użytkownika lub z własnej inicjatywy - do przygotowania i przesłania Użytkownikowi pliku przedprodukcyjnego. Dotyczy to w szczególności zamówień dużych lub kosztownych usług.

7. W przypadku kosztownych zamówień Usługodawca może zażądać od Użytkownika sprawdzenia i zaakceptowania przesłanego pliku przedprodukcyjnego. Akceptacja przez Użytkownika takiego pliku jest wówczas warunkiem przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji.

Rozdział 12. Obowiązki Użytkownika

1. Poza obowiązkami wynikającymi z pozostałych rozdziałów regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się także do:

 • respektowania postanowień regulaminu oraz do takiego kształtowania stosunków z Usługodawcą, który będzie zmierzać do efektywnego i terminowego wykonania usługi,
 • przygotowania materiałów, na podstawie których ma być wykonana usługa (pliki z obrazami produktu, szablony, etc.) w sposób zgodny z wytycznymi Usługodawcy przedstawionymi w serwisie,
 • jednoznacznego i precyzyjnego redagowania zamówień oraz wszelkiej korespondencji kierowanej do Usługodawcy dotyczącej oczekiwań co do produktu,
 • stosowania adekwatnych środków zabezpieczających dane pozwalające na zalogowanie się w serwisie przed dostępem osób nieuprawnionych (programy antywirusowe, programy typu firewall, hasła, etc.),
 • składania przemyślanych zamówień.

2. Jeżeli w związku z naruszeniem powyższych postanowień Użytkownik poniósł szkodę lub taka szkoda mu grozi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda ta jest wynikiem naruszenia przez Użytkownika postanowień ustępu poprzedzającego.

Rozdział 13. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za przydatność zamawianego produktu do wykorzystania w celach zamierzonych przez Użytkownika, o ile nieprzydatność ta nie wynika z wadliwego wykonania usługi.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani treść dostarczonych materiałów, ani ich zawartość i poprawność merytoryczną, językową, stylistyczną i typograficzną.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Użytkownika w momencie wydania produktu firmie kurierskiej. Usługodawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, którym się posługuje, chyba że ponosi winę w wyborze kuriera (z zastrzeżeniem przepisów rozdziału następnego). Zastrzeżenie przewidziane w tym ustępie nie ma zastosowania do Użytkownika będącego konsumentem.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli treści zamieszczone w produkcie naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej.

Rozdział 14. Reklamacja

1. Reklamacji podlegają jedynie wady fizyczne produktu. Przez wady fizyczne należy rozumieć także dostarczenie innego produktu, niż wynika to z zamówienia oraz właściwego produktu, lecz w mniejszej ilości niż wynika to z zamówienia.

2. Reklamacja jest rozpatrywana na wniosek Użytkownika. Reklamacja może zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną przez e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji konta.

3. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno:

 • zostać opatrzone nazwiskiem lub nazwą Użytkownika oraz identyfikatorem konta w systemie (Loginem),
 • zawierać dokładny opis zgłaszanej wady, w tym ilości przedmiotów dotkniętych wadą, datę zauważenia wady.

4. Równocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt całości reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy obciąża Usługodawcę.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Klient ma możliwość:

 • zwrotu wniesionej opłaty stosownie do obowiązującego w momencie składania zamówienia cennika oraz zwrotu kosztów przesyłki produktu, w wysokości nie większej niż koszt przesyłki kurierskiej DHL wg. cennika na dzień nadania,
 • ponownego wykonania usługi przez Usługodawcę, jeżeli prawidłowa realizacja zamówienia jest możliwa.

6. Reklamację można składać w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu doręczenia produktu Użytkownikowi. Po tym czasie Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.

7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu.

8. Reklamacji nie podlega produkt, do wykonania którego materiały zostały przygotowane przez Użytkownika niezgodnie z wytycznymi umieszczonymi w serwisie w zakładce Specyfikacja, w zakresie w jakim zgłaszane wady wynikają z niedochowania tych wytycznych.

9. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu:

 • w przypadku widocznych z zewnątrz uszkodzeń opakowania - pęknięcie, zamoknięcie, potarganie lub w przypadku niezgodności listu przewozowego z przesyłką - należy odmówić odbioru przesyłki, zażądać zwrotu do nadawcy (Usługodawcy) z adnotacją o przyczynie oraz sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika,
 • w przypadku nienaruszonego opakowania - należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą drogą przewidzianą dla zgłaszania reklamacji; wadliwy towar zostanie odebrany od Użytkownika firmą kurierską wskazaną i zamówioną przez Usługodawcę.

10. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą w sposób przewidziany do zgłaszania reklamacji, przy czym w momencie odbioru opóźnionej przesyłki Użytkownik musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

11. W przypadku uznania reklamacji terminu doręczenia, zwrotowi podlega wyłącznie koszt przesyłki wliczony w cenę zamówienia.

12. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do określonych podmiotów (w szczególności konsumentów) w zakresie, w jakim przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego lub akty interpretacyjne (w szczególności prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone) przyznają tym podmiotom uprawnienia oraz ochronę dalej idące.

Rozdział 15. Anulowanie zamówienia, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może anulować zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu, którego przyjęcie do wykonania zostało potwierdzone przez Usługodawcę, bez podania przyczyny, jeśli jest spełniony przynajmniej jeden z warunków:

 • Użytkownik nie uiścił jeszcze ceny wraz z kosztami transportu,
 • Użytkownik nie dostarczył poprawnych materiałów,
 • Użytkownik otrzymał wzór produkcyjny od Usługodawcy, ale nie przesłał akceptacji do druku,
 • zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

2. W każdym innym przypadku Usługodawca ma prawo do odmowy anulowania zamówienia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania przyjętego do realizacji zamówienia Użytkownika, jeżeli:

 • zamówienie nie zostanie w pełni opłacone w terminie 7 dni roboczych od daty jego złożenia,
 • zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania z przyczyn technicznych,
 • ujawnią się nie znane wcześniej okoliczności uzasadniające podejrzenie, że realizacja zamówienia byłaby niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszała godność osób trzecich, albo Usługodawca uzna, że realizacja zamówienia z jakichkolwiek innych powodów byłaby sprzeczna z postanowieniami regulaminu.

4. W przypadku anulowania zamówienia z powodów leżących po stronie Usługodawcy zwrotowi podlega całość kwot uiszczonych z tytułu świadczonych usług.

5. W przypadku anulowania zamówienia z powodów leżących po stronie Użytkownika:

 • przy płatności przelewem bankowym na konto Usługodawcy - zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty,

6. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

7. Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:

 • jeżeli Usługodawca rozpoczął realizację zamówienia (świadczenie usługi), za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu wskazanego w ust. powyższym,
 • zamówionego produktu o właściwościach określonych przez Użytkownika-konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

8. W innych wypadkach niż wskazane w ust. 1-7 odstąpienie od umowy ani anulowanie zlecenia nie jest możliwe.

9. Możliwe jest rozwiązanie umowy zawartej za porozumieniem stron.

Rozdział 16. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT).

2. Usługodawca oraz Użytkownik oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z serwisu oraz realizacją usługi będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej.

3. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów powstałych w związku z korzystaniem z serwisu oraz realizacją usługi będzie sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

4. Prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie.

5. Postanowienia trzech ustępów powyższych nie mają zastosowania do Użytkownika będącego konsumentem.

6. Zakres obowiązywania, stosowanie oraz wykładnia wszelkich postanowień regulaminu i załączników mających moc obowiązującą na równi z regulaminem oraz cennika w stosunkach z podmiotami (w szczególności konsumentami), którym prawo bezwzględnie obowiązujące przyznaje uprawnienia oraz ochronę dalej idącą niż wynikająca regulaminu i tych załączników, będą dokonywane z uwzględnieniem tych przepisów prawa oraz dotyczących ich aktów interpretacyjnych (w szczególności prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone).

7. Użytkownik będący konsumentem ma prawo żądania udostępnienia regulaminu oraz załączników (w tym cennika) w formie pisemnej.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2016 r.